พระยาอนุมานราชธน หัวหน้ากองวรรณคดีคนแรก

พระยาอนุมานราชธน หัวหน้ากองวรรณคดีคนแรก

Author : ทิพพวรรณ บุญส่งเจริญ

"พระยาอนุมานราชธน หัวหน้ากองวรรณคดีคนแรก นางสาวทิพพวรรณ บุญส่งเจริญ นักอักษรศาสตร์ชำนาญการ กลุ่มภาษาและวรรณกรรม สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร"

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความพูดว่า "บรรณานุกรม กรมศิลปากร. ๑๒๕ ปี พระยาอนุมานราชธน. กรุงเทพฯ สำนักวรรณกรรมและ ประวัติศาสตร์, ๒๕๕๖. กรมศิลปากร. ประวัติสำนกวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรุงเทพฯ สำนักวรรณกรรม และประวัติศาสตร์, ๒๕๕๗. สำนักงานคณะกรรมการวันธรรมแห่งชาติ. ๑๐๐ ปี พระยาอนุมานราชธน กรุงเทพฯ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง กรุ๊พ จำกัด, ๒๕๓๑. เสฐียรโกเศศ. ฟื้นความหลัง. พิมพ์ครั้งที่ ២. กรุงเทพฯ ศยาม, ๒๕๔๗."