คณะกรรมการมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป

กรรมการที่ปรึกษา

นายสุลักษณ์ ศิวรักษ์
ประธานกรรมการที่ปรึกษา

นายดุละดิลก ดุละลัมพะ
รองประธานกรรมการที่ปรึกษา

นายจงรักษ์ กิตติวรการ
กรรมการที่ปรึกษา

นางดาราณี เรียนศรีวิไล
กรรมการที่ปรึกษา

พระถนอมสิงห์ สุโกสโล
กรรมการที่ปรึกษา

นายธวัช ดำสอาด
กรรมการที่ปรึกษา

นายธำรง ปัทมภาส
กรรมการที่ปรึกษา

นายประชา หุตานุวัตร
กรรมการที่ปรึกษา

นายปรีดา เตียสุวรรณ์
กรรมการที่ปรึกษา

นางรัตนา จิตต์สำราญ
กรรมการที่ปรึกษา

นางศิริพร โชติชัชวาลย์กุล
กรรมการที่ปรึกษา

นายศิโรช อังสุวัฒน
กรรมการที่ปรึกษา

นายสมเกียรติ อภิญญาชน
กรรมการที่ปรึกษา

นายสมชาย ชมเรณู
กรรมการที่ปรึกษา

นายสมยศ คำแสง
กรรมการที่ปรึกษา

นายสันติสุข โสภณศิริ
กรรมการที่ปรึกษา

นายหงษ์จร เสน่ห์งามเจริญ
กรรมการที่ปรึกษา

นายอนันต์ วิริยะพินิจ
 กรรมการที่ปรึกษา

นายเอกชัย  ชูติพงศ์
กรรมการที่ปรึกษา

กรรมการบริหาร

นายสุรสีห์ โกศลนาวิน
ประธานกรรมการร่วม

นายอุทัย  ดุลยเกษม
ประธานกรรมการร่วม

นายประวิทย์ เยี่ยมแสนสุข
รองประธาน

นางสาวจีรยง อนุมานราชธน
กรรมการเหรัญญิก

นางพูลฉวี เรืองวิชาธร
กรรมการผู้จัดการ

นายกิตติชัย งามชัยพิสิฐ
กรรมการ

นายกุณฑ์ สุจริตกุล
 กรรมการ

นางเจนจิณณ์ เอมะ
กรรมการ

นายนิพนธ์ แจ่มดวง
กรรมการ

นายบารมี ชัยรัตน์
กรรมการ

นายพิภพ อุดมอิทธิพงศ์
กรรมการ

นายภวิศร์ ธวัชชัยนันท์
กรรมการ

นายภาณุวัฒน์ จิตติวุฒิการ
กรรมการ

นางวัลลภา แวน วิลเลี่ยนส์วาร์ด
กรรมการ

นายวิจักขณ์ พานิช
กรรมการ

พระวินย์ สิริวฑฺฒโน
กรรมการ

นายสมบูรณ์ จึงเปรมปรีดิ์
กรรมการ

นางสุภาพร ทองสุข
กรรมการ

นางสาวพัชรศิริ ยิ้มเมือง
เลขานุการ