คณะกรรมการมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป

คณะกรรมการ
มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป

นายสุรสีห์ โกศลนาวิน
ประธานกรรมการ

นายเดช พุ่มคชา
รองประธานกรรมการ

นายกษิดิศ อนันทนาธร
กรรมการ

นางจิรณา อนุมานราชธน
กรรมการ

นายจิรศักดิ์ ไพรสานฑ์กุล
กรรมการ

นายนิพนธ์ แจ่มดวง
กรรมการ

นางพูลฉวี เรืองวิชาธร
กรรมการ

นายพิชัย ตั้งสิน
กรรมการ

นางวัลลภา แวน วิลเลี่ยนส์วาร์ด
กรรมการ

นายสันติ คุณพิสิฐวงศ์
กรรมการ

นางสุวรรณิน คณานุวัฒน์
กรรมการ

นายประวิทย์ เยี่ยมแสนสุข
กรรมการและเหรัญญิก

นางสาวพัชรศิริ ยิ้มเมือง
กรรมการและเลขาธิการ