ห้องสมุดสันติประชาธรรม

ให้บริการค้นคว้าและยืมคืนหนังสือด้วยระบบคอมพิวเตอร์โปรแกรม CDS/SSS โดยผู้ใช้สามารถเลือกสืบค้นได้จากชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ หรือคำสำคัญ ในอนาคต ห้องสมุดจะนำข้อมูลที่เป็นบทความและสื่อวัสดุอื่น เช่น เทป วิดีโอ รูปภาพ เข้ามาไว้ในฐานข้อมูลเดียวกัน

สารสนเทศที่ให้บริการ

 1. หนังสือภาษาไทย
 2. หนังสือภาษาอังกฤษ
 3. หนังสือชุดพิเศษ คือ
  • ชุดพระยาอนุมานราชธน
  • ชุดอาจารย์พุทธทาสและชุดธรรมโฆษณ์
  • ชุดพระธรรมปิฎก (ปยุต ปยุตฺโต)
  • ชุดสุลักษณ์ ศิวรักษ์
  • ชุดหนังสืองานศพหายาก
  • ชุดปรีดี พนมยงค์ / ป๋วย อึ๊งภากรณ์ / โกมลคีมทอง
  • ชุดการพัฒนาทางเลือก
 4. วารสาร
 5. โสตและวัสดุอื่นๆ เช่น เทป ซีดี รูปภาพ วิดีโอ โปสเตอร์
 6. เอกสารจดหมายเหตุ

บริการในห้องสมุด

 1. บริการยืมคืน
 2. บริการห้องอ่าน มุมนอนอ่านหนังสือ และมุมค้นคว้าเฉพาะบุคคล
 3. บริการอินเตอร์เน็ต (อาศรมฯ)
 4. บริการห้องโถงสำหรับการพูดคุยหรือประชุมกลุ่มย่อยๆ

เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-17.00 น.

ผู้มีสิทธิ์เข้าใช้บริการ

 1. เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ภายใต้เครือข่ายมูลนิธิ
 2. เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
 3. นักเรียนนักศึกษาเสมสิกขาลัย และผู้เข้าร่วมอบรมโครงการต่างๆ ของมูลนิธิ
 4. นักเรียนนักศึกษาทั่วไป
 5. ผู้ใฝ่หาความรู้ ความสุข ความสนุกสนานเพลิดเพลิน และผู้สนใจทั่วไป

ห้องสมุดมีหลักการอยู่เสมอว่าเมื่อก่อตั้งขึ้นมาแล้วก็เป็นของทุกคน ดังนั้นจึงมีความตั้งใจจริงและยินดีอยู่เสมอที่จะให้ทุกคนสามารถเข้ามามี ส่วนร่วมได้ ทั้งการเข้าใช้บริการ การสมัครเป็นสมาชิก การบริจาคเงินหรือหนังสือที่มีคุณค่า หรือแม้แต่การเป็นอาสาสมัครช่วยงานห้องสมุด

การเป็นสมาชิกห้องสมุด

ห้องสมุดมีสมาชิกประเภทเดียว คือ สมาชิกตลอดชีพ

ทุกท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ โดยสนับสนุนการดำเนินงานให้แก่ห้องสมุดอย่างน้อย 500 บาท หรือมากกว่านั้น ท่านจะได้หมายเลขไว้สำหรับการยืมคืนหนังสือ

(ห้องสมุดจำเป็นต้องเก็บค่าสมาชิก เนื่องจากไม่ได้รับงบประมาณจากหน่วยงานใด แต่ดำเนินงานมาตลอดด้วยการสนับสนุนจากกัลยาณมิตรหลายๆ คนที่เห็นความสำคัญของการที่ต้องมีแหล่ง

โอนเงินค่าสมัครเข้าบัญชี “มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป” ธนาคารไทยพาณิชย์

บัญชีออมทรัพย์ สาขาเจริญนคร เลขที่ 024-2-52441-2

พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินมาทาง โทรสาร 0-2860-1277 หรือ ส่งมาที่

สถาบันสันติประชาธรรม 666 ถ.เจริญนคร คลองสาน กรุงเทพฯ 10600

โทรศัพท์ 02-4380353