โครงการอนุสรณ์อยุธยา-ธนบุรี 250 ปี

เนื่องในวาระครบรอบ 250 ปี การก่อตั้งกรุงธนบุรีและการกอบกู้กรุงศรีอยุธยา ในปี พ.ศ. 2560 นี้ ได้มีการจัดทำโครงการอนุสรณ์อยุธยา-ธนบุรี 250 ปี และจัดตั้งคณะกรรมการโครงการอนุสรณ์อยุธยา-ธนบุรี 250ปี ขึ้น โดยได้เห็นถึงความสำคัญของกรุงศรีอยุธยาที่สร้างสมทรัพย์สมบัติอันทรงคุณค่าไว้มากมาย ทั้งงานศิลปะทุกแขนง วัฒนธรรม ประเพณี ระบบการเมืองการปกครอง สถาปัตยกรรม การผังเมืองและ อารยธรรมต่างๆ แม้กรุงศรีอยุธยาจะล่มสลายลงตามหลักพระอนิจจลักษณะ แต่ก็ยังทรงคุณค่ามีมรดกวัฒนธรรมสืบต่อมาจนถึงกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์อย่างมากมาย ในโอกาส 250 ปีของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ประชาราษฎร์ในกรุงศรีอยุธยาจำนวนหนึ่งสามารถกู้กรุงคืนได้ภายในระยะเวลาเพียง 8 เดือนเศษและสถาปนากรุงธนบุรีในช่วงเวลาเดียวกันนั้น

มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป ได้ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม ในการเป็นเจ้าภาพจัดทำโครงการอนุสรณ์อยุธยา-ธนบุรี 250 ปี และได้ร่วมกับ มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักศิลปากรที่3 พระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มูลนิธิเด็ก เครือข่ายนักธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (SVN) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส) ในการเป็นภาคีจัดทำโครงการอนุสรณ์อยุธยา-ธนบุรี 250 ปี

กำหนดการ