คณะกรรมการศาสนาเพื่อการพัฒนา(ศพพ.)

คณะกรรมการศาสนาเพื่อการพัฒนา (ศพพ.) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2522 เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างกลุ่มและองค์กรที่มีแนวทางในการใช้ศาสนธรรม เพื่อการทำงานทางสังคม รวมทั้ง สนับสนุนเครือข่ายกัลยาณมิตร และการเรียนรู้ของพระสง์ แม่ชี อุบาสก อุบาสิกา ให้มีบทบาทในชุมชนและสังคมอย่างกว้างขวาง จนเมื่อปี พ.ศ. 2533   คณะกรรมการศาสนาเพื่อการพัฒนา (ศพพ.) ได้อาราธนาพระสงฆ์ที่กล่าวถึงหลายรูปมาประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานช่วยเหลือสังคม และยังถือเป็นโอกาสให้ท่านได้เจริญสมาธิภาวนาร่วมกัน อันจะเป็นการเกื้อกูลกำลังใจต่อกันและกันได้ในโอกาสต่อไป ในการณ์นี้ หลายท่านเห็นพ้องว่า พระสงฆ์และแม่ชีที่ทำงานในลักษณะนี้ ควรรวมตัวเป็นเครือข่ายเพื่อเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน  อันจะทำให้การประยุกต์หลักศาสนธรรมกับชีวิตและสังคมมีความยั่งยืน และสามารถเป็นร่มเงาให้กับสังคมต่อไป จึงได้พร้อมใจกันก่อตั้ง "กลุ่มเสขิยธรรม" ขึ้น ด้วยจุดมุ่งหมายสำคัญ คือส่งเสริมการประยุกต์หลักศาสนธรรมให้เกื้อหนุนต่อการพัฒนาตนเอง สังคม และธรรมชาติ ให้ก้าวพ้นวิกฤตการณ์ทั้งหลายอย่าง เป็นรูปธรรมและสมสมัย และส่งเสริมชีวิตพรมหจรรย์ที่ยั่งยืนและเป็นสุข ส่งเสริมการพัฒนาตนและสังคม โดยคำนึงถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานของศาสนาธรรม โดยเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ชีวิตที่ประหยัดและเรียบง่าย การใฝ่รู้ใฝ่พัฒนาตนเอง ตามหลักไตรสิกขา เป็นแบบอย่างของการส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้าน การอนุรักษ์ธรรมชาติ และประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม

หมายเหตุ หยุดพักการดำเนินงาน