จองใช้สถานที่ออนไลน์

การจองใช้สถานที่ของมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป

 1. กรุณาติดต่อสอบถามสถานะห้องว่างจากเจ้าหน้าที่ หมายเลขโทรศัพท์ : 091 881 4248 อีเมล์ : roichanam.snf@gmail.com
   
 2. ยืนยันการจองสถานที่ด้วยการชำระเงินค่ามัดจำ50%จากราคาค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยโอนเงินมาที่

  ชื่อบัญชี : มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป
  เลขบัญชี : 0 2 4 2 5 9 7 0 5 9
  ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
  ประเภท : ออมทรัพย์
  สาขา : เจริญนคร


  ใบเสร็จรับเงินที่ท่านจะได้รับสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้


 3. หลังโอนเงินยืนยันแล้ว ให้ทำการจองสถานที่ออนไลน์(กรอกรายละเอียดด้านล่างพร้อมแนบไฟล์หลักฐานการโอนเงิน⬇)หรือส่งแบบฟอร์มจองสถานที่พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินมายังอีเมล์ : roichanam.snf@gmail.com
   
 4. กรณีที่ส่งใบจองแต่ไม่ได้ยืนยันด้วยหลักฐานการโอนเงิน ทางเราจะถือว่าท่านยังเป็นผู้ที่สนใจเท่านั้น และจะได้รับสิทธิ์โดยสมบูรณ์เมื่อได้โอนเงินมาแล้ว
   
 5. นำค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ(50%)มาชำระในวันที่เข้าใช้สถานที่ และกรุณานำหลักฐานการโอนเงินมัดจำมาแสดงในวันที่เข้าใช้สถานที่
   
 6. กรณีขอยกเลิก ท่านจะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่พร้อมส่งแบบฟอร์มขอยกเลิกการจอง มายัง อีเมล์ : roichanam.snf@gmail.com
เงื่อนไขในการคืนเงินมัดจำ    
1. หากแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเข้าใช้สถานที่ 30 วัน  ➜  ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน
2. หากแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเข้าใช้สถานที่ 15 วัน  ➜  ท่านจะได้รับเงินคืนครึ่งจำนวน
3. หากแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเข้าใช้สถานที่น้อยกว่า 15 วัน  ➜  ทางมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินมัดจำ

กรุณากรอกข้อมูลการจอง ดังนี้

ข้อมูลผู้จอง


สถานที่ที่ต้องการจอง


อาหารว่างที่ต้องการ


ห้องพักที่ต้องการจอง


Size limit for each file is 2.00 MB