โครงการภายใต้มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป

1

กลุ่มเสขิยธรรม

การรวมตัวของพระสงฆ์และแม่ชีที่ทำงานเพื่อสังคมเป็นเครือข่ายเพื่อเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน อันจะทำให้การประยุกต์หลักศาสนธรรมกับชีวิตและสังคมมีความยั่งยืน และสามารถเป็นร่มเงาให้กับสังคมต่อไป จึงได้พร้อมใจกันก่อตั้ง "กลุ่มเสขิยธรรม" ขึ้น ด้วยจุดมุ่งหมายสำคัญ คือส่งเสริมการประยุกต์หลักศาสนธรรมให้เกื้อหนุนต่อการพัฒนาตนเอง สังคม และธรรมชาติ ให้ก้าวพ้นวิกฤตการณ์ทั้งหลายอย่าง เป็นรูปธรรมและสมสมัย

2

กองทุนกรุณา-เรืองอุไร กุศลาสัย เพื่อความเป็นไทของเด็กและเยาวชน

3

โครงการเกี่ยวกับศ.ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์

4

โครงการประสานชาติพันธุ์อันดามัน

เมื่อปี พ.ศ. 2551- 2553 โครงการประสานชาติพันธุ์อันดามันก่อตั้งขึ้นภายใต้ร่มของมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป เนื่องจากได้เห็นปัญหาอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติสึนามิเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ซึ่งส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงทั้งต่อคนไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่าซึ่งทำงานอยู่ในพื้นที่ผลกระทบจากภัยพิบัติสึนามิ ล้วนได้รับผล?กระทบทั้งด้านชีวิตและจิตใจอย่างชัดเจน นอกจากปัญหาดังกล่าวแล้ว ยังมีปัญหาความเป็นอยู่ที่ไม่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างราบรื่นระหว่างชุมชนไทยและชุมชนแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่า ตลอดเวลา 3 ปีตั้งแต่ปี 2551-2553 โครงการประสานชาติพันธุ์ได้ดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชนไทยและแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่า

5

โครงการพาคนชราธิเบตเข้าเฝ้าองค์ทาไลลามะ (ภายใต้ศูนย์ไทย-ธิเบต)

6

โครงการอนุสรณ์อยุธยา-ธนบุรี 250 ปี

มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป ได้ร่วมเป็นภาคีจัดทำโครงการอนุสรณ์อยุธยา-ธนบุรี 250 ปี เพื่อส่งเสริมให้บุคคลทั่วไปได้กลับมารำลึกถึงความสำคัญและคุณค่าด้านศิลปะวัฒนธรรมของกรุงศรีอยุธยา

7

นิตยสารปาจารยสาร

8

ร้านกาแฟ "ร้านของเรา"

9

เรือนร้อยฉนำ

เรือนร้อนฉนำเปรียบเสมือนบ้าน ที่เป็นศูนย์ร่วมของงานอันหลากหลาย ภายใต้มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นรายการเชื่อมโยงสถานการณ์ให้ประสานสอดคล้องกัน

10

ห้องสมุดสันติประชาธรรม

ให้บริการค้นคว้าและยืมคืนหนังสือด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น. ห้องสมุดมีความตั้งใจจริงที่จะให้ทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วม ทั้งการเข้าใช้บริการ การสมัครเป็นสมาชิก การบริจาคเงินหรือหนังสือที่มีคุณค่า หรือแม้แต่การเป็นอาสาสมัครช่วยงานห้องสมุด

11

ห้องอัดเสียงธรรมสังคีต

(เนื้อหาอยู่ระหว่างการปรับปรุง)

12

อาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์

www.sulak-sivaraksa.org

homepage of the Sathirakoses-Nagapradipa Foundation; a network committed to social justice with ecological vision and based on engaged spirituality and Sulak Sivaraksa, Our Founder, Honouring seventy years if living and working for justice, peace, democracy and sustainable livelihoods.