สถานที่ภายใต้มูลนิธิฯ

ห้องสมุดสันติประชาธรรม

 

1. ฐานข้อมูลห้องสมุดในระบบคอมพิวเตอร์

ให้บริการค้นคว้าและยืมคืนหนังสือด้วยระบบคอมพิวเตอร์โปรแกรม CDS/SSS โดยผู้ใช้สามารถเลือกสืบค้นได้จากชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ หรือคำสำคัญ ในอนาคต ห้องสมุดจะนำข้อมูลที่เป็นบทความและสื่อวัสดุอื่น เช่น เทป วิดีโอ รูปภาพ เข้ามาไว้ในฐานข้อมูลเดียวกัน รวมทั้งผู้ใช้สามารถค้นรายชื่อหนังสือได้ทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ http://www.snf.or.th


2. สารสนเทศที่ให้บริการ

แบ่งเป็น 6 ส่วนคือ

 1. หนังสือภาษาไทย
 2. หนังสือภาษาอังกฤษ
 3. หนังสือชุดพิเศษ คือ
  • ชุดพระยาอนุมานราชธน
  • ชุดอาจารย์พุทธทาสและชุดธรรมโฆษณ์
  • ชุดพระธรรมปิฎก (ปยุต ปยุตฺโต)
  • ชุดสุลักษณ์ ศิวรักษ์
  • ชุดหนังสืองานศพหายาก
  • ชุดปรีดี พนมยงค์ / ป๋วย อึ๊งภากรณ์ / โกมลคีมทอง
  • ชุดการพัฒนาทางเลือก
 4. วารสาร
 5. โสตและวัสดุอื่นๆ เช่น เทป ซีดี รูปภาพ วิดีโอ โปสเตอร์
 6. เอกสารจดหมายเหตุ

 

3. บริการ

 • บริการยืมคืน
 • บริการห้องอ่าน มุมนอนอ่านหนังสือ และมุมค้นคว้าเฉพาะบุคคล
 • บริการอินเตอร์เน็ต (อาศรมฯ)
 • บริการห้องโถงสำหรับการพูดคุยหรือประชุมกลุ่มย่อยๆ

 

4. เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-17.00 น.

 

5. ผู้มีสิทธิ์เข้าใช้บริการ

 1. เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ภายใต้เครือข่ายมูลนิธิ
 2. เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
 3. นักเรียนนักศึกษาเสมสิกขาลัย และผู้เข้าร่วมอบรมโครงการต่างๆ ของมูลนิธิ
 4. นักเรียนนักศึกษาทั่วไป
 5. ผู้ใฝ่หาความรู้ ความสุข ความสนุกสนานเพลิดเพลิน และผู้สนใจทั่วไป

ห้องสมุดมีหลักการอยู่เสมอว่าเมื่อก่อตั้งขึ้นมาแล้วก็เป็นของทุกคน ดังนั้นจึงมีความตั้งใจจริงและยินดีอยู่เสมอที่จะให้ทุกคนสามารถเข้ามามี ส่วนร่วมได้ ทั้งการเข้าใช้บริการ การสมัครเป็นสมาชิก การบริจาคเงินหรือหนังสือที่มีคุณค่า หรือแม้แต่การเป็นอาสาสมัครช่วยงานห้องสมุด

 

6. ผู้มีสิทธิ์ยืมคืนหนังสือ และการยืมคืนหนังสือ

 1. เป็นสมาชิกห้องสมุด
 2. ผู้ยืมต้องทิ้งบัตรประจำตัวประชาชนเอาไว้ เพื่อป้องกันหนังสือสูญหาย
 3. ยืมหนังสือได้ครั้งละ 10 เล่ม เป็นเวลา 15 วัน

 

7. สมาชิกห้องสมุด

ห้องสมุดมีสมาชิกประเภทเดียว คือ สมาชิกตลอดชีพ

ทุกท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ โดยสนับสนุนการดำเนินงานให้แก่ห้องสมุดอย่างน้อย 500 บาท หรือมากกว่านั้น ท่านจะได้หมายเลขไว้สำหรับการยืมคืนหนังสือ

(ห้องสมุดจำเป็นต้องเก็บค่าสมาชิก เนื่องจากไม่ได้รับงบประมาณจากหน่วยงานใด แต่ดำเนินงานมาตลอดด้วยการสนับสนุนจากกัลยาณมิตรหลายๆ คนที่เห็นความสำคัญของการที่ต้องมีแหล่ง

 

โอนเงินเข้าบัญชี "มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป" ธนาคารไทยพาณิชย์

บัญชีออมทรัพย์ สาขาเจริญนคร เลขที่ 024-2-52441-2

พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินมาทาง โทรสาร 0-2860-1277 หรือ ส่งมาที่

สถาบันสันติประชาธรรม 666 ถ.เจริญนคร คลองสาน กรุงเทพฯ 10600

โทรศัพท์ 02-4380353