Black Ribbon

ACTIVITIES กิจกรรมในเครือข่ายมูลนิธิฯ

 • img 150ayutthaya
 • img roychanum
 • img ashram
 • img teamwork
 • img simply
 • img life coaching
 • img leadership
 • img issue
 • โครงการอนุสรณ์อยุธยา-ธนบุรี 250 ปี

  มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป ได้ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม ในการเป็นเจ้าภาพจัดทำโครงการอนุสรณ์อยุธยา-ธนบุรี 250 ปี โดยได้เห็นถึงความสำคัญของกรุงศรีอยุธยาที่สร้างสมทรัพย์สมบัติอันทรงคุณค่าไว้มากมาย...
 • เรือนร้อยฉนำ เรือนแห่งศตวรรษใหม่

  เราหวังว่าสถานที่แห่งนี้จะเป็นเสมือนเป็นบ้านของกัลยามิตร และเพื่อการพัฒนา เพื่อปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนเมืองได้รับใช้ธรรมชาติและมนุษยชาติ และมีความตระหนักมากขึ้นต่อความพยายามของชุมชนในการรักษาคุณค่าทางวัฒนธรรม...
 • อาศรมวงศ์สนิท คลอง15 อ.องครักษ์ จ.นครนายก

  สถานที่ประชุมสัมมนาในอุดมคติของคนทำงานเพื่อสังคม เรียบง่ายอย่างชาวบ้าน ประสานกับธรรมชาติ เป็นแหล่งให้คนรุ่นใหม่ที่ต้องการแสวงหาวิถีชีวิตแบบใหม่ ได้มาอยู่อาศัยร่วมกันเป็นชุมชนคือทุกคนมีชีวิตทางวัตถุที่เรียบง่าย การตัดสินใจขึ้นอยู่กับมติเอกฉันท์ของการตกลงร่วมกัน ชุมชนจะเกื้อกูลให้ทุกคนได้ทำงานตามความถนัดของตนอย่างเต็มศักยภาพด้วยการตระหนักถึงคุณค่าความสัมพันธ์ของชีวิตมนุษย์ สังคมและธรรมชาติ...
 • งาน พลังกลุ่ม และความสุข วันที่ 28-30 กรกฎาคม 2560

  ผู้เข้าร่วมจะได้ร่วมกันเรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่มโดยอาศัยความสามารถและบุคลิกอันหลากหลายของทุกคน สัมผัสกับพลังกลุ่มในมิติต่างๆ และสรุปบทเรียนจากอุปสรรคอันท้าทายจากสถานการณ์จำลองที่ทุกคนต้องร่วมกันฟันฝ่า...
 • ง่ายงามในความธรรมดา วันที่ 5-6 สิงหาคม 2560

  การภาวนาคือกระบวนการที่คลายผู้ฝึกออกจากโลกที่รู้แล้วอันคุ้นเคยทางความคิด เปิดออก เพื่อการเดินทางสู่พื้นที่ของความไม่รู้และความไม่แน่นอนอย่างรู้ตัว เริ่มต้นด้วยการบ่มเพาะสติให้รู้สึกตัวเมื่อสัมพันธ์กับสิ่งเร้า...
 • การโค้ชเพื่อเสริมสร้างพลังชีวิต วันที่ 18-20 สิงหาคม 2560

  เป็นกระบวนการสนทนาที่ทำให้ผู้คนค้นพบทางออกของปัญหาด้วยตัวเอง อาศัยคำถามอันทรงพลัง การฟังอย่างลึกซึ้ง การใช้ญาณทัศนะจับประเด็นชีวิตระหว่างสนทนา เหล่านี้คือ ทักษะในการนำพาให้ผู้รับการโค้ชเห็นจุดที่ตนเองยืนอยู่ และหนทางที่จะก้าวไปอย่างแจ่มชัด...
 • ง่ายงามในความธรรมดา วันที่ 5-6 สิงหาคม 2560

  ผู้นำที่เน้นพลังกลุ่ม จึงเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ มีอิทธิพลที่จะทำให้เกิดการประสานพลังจากคนทั้งหลาย เพื่อให้แต่ละคนได้แสดงศักยภาพของตน มาร่วมคิดสร้างสรรค์ ร่วมมือทำงานเพื่อนำไปสู่จุดหมายที่ดีงาม...
 • ฝึกทักษะการจับประเด็น ขั้นต้น วันที่ 27-29 ตุลาคม 2560

  ยิ่งฝึกฝนทักษะในการจับประเด็นมากขึ้นเท่าไหร่ ยิ่งส่งผลให้การสื่อสารของเรามีคุณภาพ ชัดเจน ง่าย และเร็วมากขึ้นเท่านั้น การอบรม ฝึกทักษะการจับประเด็น ขั้นต้น เชิญชวนทุกท่านมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการในการจับประเด็น...

Awakening Leadership Training

Awakening Leadership Training Program:

Towards A New Paradigm of Holistic Sustainability

"เสริมสร้างภาวะผู้นำอย่างตื่นรู้เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืน"

จัดอบรมระหว่างวันที่ 3 กันยายน 2560 - 25 มกราคม 2561

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ คนทำงานเพื่อสังคมในด้านต่างๆและต้องการเสริมความรู้ในบางด้านให้ลึกลงหรือกว้างออกไป และ/หรือ คนที่ทำงานมานาน และต้องการเวลาพักและทบทวนชีวิตและงานการที่ผ่านมา และ/หรือ คนที่มาถึงจุดเปลี่ยนของชีวิต และต้องการรู้จักตนเองให้ลึกซึ้งลง รอบด้านขึ้น และเข้าใจสังคมอย่างเป็นองค์รวม รวมถึงนักแสวงหาหน้าใหม่ ที่ต้องการเข้าใจโลกมากกว่าปรากฏการณ์ที่เห็นและเป็นอยู่

***การเรียนการสอนจัดเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ผู้เรียนมีโอกาสได้สนทนาวิสาสะกับเพื่อนผู้เรียนจาก หลากหลายวัฒนธรรม โดยเฉพาะเพื่อนบ้านต่างๆในเอเชีย รวมทั้งยุโรปและลาตินอเมริกา และมีล่ามแปลภาษาไทยผ่านวิทยุสื่อสารสำหรับท่านที่ไม่คล่องภาษาอังกฤษ (รับจำนวนจำกัด)

 

หลักสูตรการเรียนรู้ทั้งหมดมี 18 โมดูล ผู้สมัครสามารถร่วมเรียนตลอดหลักสูตร หรือเลือกเรียนเฉพาะชุดที่ตนสนใจ ดังต่อไปนี้

:: กลุ่มวิชาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และการสร้างชุมชน ::

โมดูล 1. สร้างชุมชนกัลยาณมิตร (4-8 ก.ย.) กระบวนกรหลัก: ประชา หุตานุวัตร และ ณฐ ด่านนนทธรรม
โมดูล 2. สัมพันธภาพกับการคลี่คล้ายความขัดแย้งด้วยความกรุณา {Process Work}(11-15 ก.ย.) กระบวนกรหลัก: ณัฐฬส วังวิญญู และ ชาญชัย ชัยสุขโกศล
โมดูล 3. การสื่อสารด้วยความกรุณา {Non-vilolent Communication} (18-22 ก.ย.) กระบวนกรหลัก: ไพรินทร์ โชติสกุลรัตน์

:: กลุ่มวิชากระบวนทัศน์และการรู้จักตนเอง ::

โมดูล 4. การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของโลกยุคปัจจุบัน (25-29 ก.ย.) กระบวนกรหลัก: สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ประชา หุตานุวัตร และ ณฐ ด่านนนทธรรม
โมดูล 5. เจริญสติเพื่อการนำจากด้านใน (1-7 ต.ค.) กระบวนกรหลัก โดย ประชา หุตานุวัตร และเจสสิก้า อาร์เมอร์
โมดูล 6. นิเวศภาวนา: ค้นหาตนเองในธรรมชาติแห่งป่าเขา (10-16 ต.ค.) กระบวนกรหลัก: ณัฐฬส วังวิญญู
โมดูล 7. ศิลปะกับการค้นพบตนเอง (19-21 ต.ค.) กระบวนกรหลัก:กาญจนาพร มีใหญ่ และ เมธี จันทรา
โมดูล 8. เยียวยาปมชีวิตเพื่ออิสรภาพภายใน (23-29 ต.ค.) กระบวนกรหลัก: วิศิษฐ์ วังวิญญู

:: กลุ่มวิชานิเวศวิทยา ::

โมดูล 9. นิเวศวิทยาพื้นฐาน (5-9 พ.ย.) กระบวนกรหลัก: Dr. Mandy L Heddle
โมดูล 10. เทคโนโลยีทางนิเวศวิทยา (11-13 พ.ย.) กระบวนกรหลัก:โจน จันไดและ นฤมล ไพบูลย์สิทธิคุณ
โมดูล 11. นิเวศวิทยาเชิงลึก (15-17 พ.ย.) : สุนิสา จำวิเศษ และ Tom Deiters
โมดูล 12. นิเวศวิทยาเพื่อออกแบบชุมชนใหม่ (20-24 พ.ย.) : ศุภวุฒิ บุญมหาธนกร

:: กลุ่มวิชาเศรษศาสตร์การเมือง ::

โมดูล 13. ประชาธิปไตยเชิงลึก (27 พ.ย.-2 ธ.ค.) กระบวนกรหลัก: Max Schupak และ Ellen Schupak
โมดูล 14. เศรษฐศาสตร์การเมืองเชิงนิเวศ (5-11 ธ.ค.) กระบวนกรหลัก: ประชา หุตานุวัตร, Dr. Powpee Lee, และ Ja Tum Seng

:: กลุ่มวิชาทักษะการเปลี่ยนแปลงสังคม ::

โมดูล 15. การจัดตั้งชุมชนให้เข้มแข็งและการสร้างขบวนการทางสังคม (14-20 ธ.ค.) กระบวนกรหลัก: ศรินพร พุ่มมณีและคณะ
โมดูล 16. ช้านั้นงาม: ภูมิปัญญาเชิงนิเวศจากวัฒนธรรมเอเชียสู่สังคมสมัยใหม่ (23-27 ธ.ค.) กระบวนกรหลัก: Prof. Keibo Oiwa
โมดูล 17. ศึกษาดูงานชุมชนเชิงนิเวศในจังหวัดกระบี่ พังงา และภูเก็ต (30 ธ.ค.-6 ม.ค.)
โมดูล 18. ฝึกกระบวนกรเพื่อนำอย่างมีสติและเพิ่มพลังอำนาจให้ผู้คน Training of Trainers (9-25 ม.ค.) กระบวนกรหลัก: ประชา หุตานุวัตร, May East, Jane Rasbash

 

ปีนี้เราได้รับทุนสนับสนุนบางส่วนจาก สสส. ฉะนั้นคนไทยสามารถเข้าเรียนในราคาครึ่งหนึ่งของราคาที่ประกาศไว้ได้ สำหรับนักศึกษาและผู้ที่พักงานโดยไม่มีเงินเดือน สามารถจ่ายเฉพาะค่าอาหารที่และที่พักท่านละ 750 บาทต่อวัน

สมัครเรียนและสมัครรับทุนการศึกษาทาง https://goo.gl/forms/YPNrE9d0VAyOPDd83

กระบวนการเรียนเน้นการมีส่วนร่วมสร้างองค์ความรู้ มีการทำสมาธิภาวนาทุกเช้าก่อนเริ่มเรียน

ผู้เข้าร่วมควรพักค้าง ณ สถานที่เรียนตลอดทั้งโมดูลเพื่อการเรียนที่ต่อเนื่อง (สามารถยืดหยุ่นได้)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.awakeningleadership.net

News Update

alt

ARTICLES บทความ

 • เขาหาว่าคนไทย มีจุดอ่อน 10 ประการ

  ผมไม่แน่ใจว่าคนแสดงความเห็นที่ว่านี้เป็นเจ้าหน้าที่คนที่ว่าหรือไม่ ผมรู้จักเขา และรู้ว่าเขาเป็นคนพูดจาตรงไปตรงมา เอาเป็นว่าเนื้อหาของบทวิเคราะห์นี้น่าสนใจสำหรับคนไทยมาก ไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบ หากคนอื่นเขามองเราอย่างนี้ก็น่าจะมีเหตุที่ทำให้เราต้องคิดใคร่ครวญให้หนักเพื่อจะได้แก้ไขปรับปรุงตัวเองอย่างจริงจัง...

  Read more ...
 • ภาวะ "ล้มละลาย ความเป็นมนุษย์" ในสังคมไทย

  สิ่งที่ข้าพเจ้าสนใจมากในเชิงวิวัฒนาการก็คือ ความเป็นมนุษย์และความล่มสลายทางสังคม วัฒนธรรม และความเป็นมนุษย์ ข้าพเจ้าได้รับการอบรมให้เห็นว่า   มนุษย์นอกจากเป็นสัตว์สังคมที่ต้องอยู่รวมกันในครอบครัวและชุมชนแล้ว   มนุษย์ยังเป็นสัตว์เศรษฐกิจ   สัตว์การเมือง และสัตว์ศีลธรรม...

  Read more ...
 • คำประกาศเกียรติคุณ ศาสตราจารย์พิเศษเรืองอุไร กุศลาสัย ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์

  อาจารย์เรืองอุไร กุศลาสัย สร้างสรรค์งานแปลและงานแต่งอย่างต่อเนื่องกว่า 5 ทศวรรษผลงานดังกล่าวเปิดประตูสู่โลกวรรณกรรมของอินเดีย และเปิดพรมแดนความรู้เรื่องภารตวิทยาแก่ผู้อ่านชาวไทย...

  Read more ...
 • ความเท่าเทียมไม่ใช่ความเสมอภาคในสังคม

  ‘มือใครยาวสาวได้สาวเอา’ ภาพนี้เคยเห็นมาก่อน แต่ที่เห็นมีเพียงสองภาพทางซ้าย ภาพด้านขวาสุดเพิ่งเห็น ทำให้เห็น สัจธรรม แห่งสังคมเพิ่มอีกมิติหนึ่ง วิเคราะห์ภาพนี้ให้ดีจะเห็นว่าความขัดแย้งในสังคม และปัญหาของประเทศเกิดจากการที่เราไม่ซาบซึ้ง ถึงความแตกต่างระหว่างคำว่า equality กับ equity...

  Read more ...
 • "ทวาย" ยังไม่สายที่จะต้องมนต์

  “ฉันไม่ได้โฆษณาชวนเชื่อเรียกร้องให้คุณมาเข้าใจ แต่คุณจำเป็นต้องรู้สึก ต่อคุณค่าความงามที่แท้จริงของทวายด้วยตัวของคุณเอง”...ก่อนเราจะเป็นหนึ่งในประเทศที่แปรสภาพเมืองทวายให้เป็นเมืองท่าและนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่...

  Read more ...
roichanum banner landscape

GALLERY ภาพกิจกรรมในเครือข่ายมูลนิธิฯ

250 Years of Ayutthaya-Thonburi Memorial Concerts | 250 ปี รำลึก อยุธยา ธนบุรี
24,25 March 2017 At Prince Mahidol Hall
Conductor: Zhang Guoyong

ขอบคุณภาพจาก Thailand Philharmonic Orchestra

roichanum banner landscape

SNF Place บริการด้านสถานที่

มูลนิธิเสฐียรโกเศศฯให้บริการสถานที่จัดกิจกรรม ประชุม สัมมนา ท่านที่สนใจสามารถสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 091 881 4248 หรืออีเมล์ roichanam.snf@gmail.com

 • ลานอเนกประสงค์ใต้เรือนร้อยพัน
 • พื้นที่ระหว่างเรือนร้อยฉนำและเรือนร้อยพรรณ
 • บรรยากาศภายในห้องประชุมชั้น3 เรือนร้อยฉนำ
 • ด้านหน้าห้องสมุดสันติประชาธรรม
 • บรรยากาศภายในห้องประชุมใหญ่เรือนร้อยฉนำ
 • โถงหน้าห้องประชุมใหญ่เรือนร้อยฉนำ
 • ภายนอกห้องประชุมเรือนร้อยฉนำ
 • ด้านหน้าเรือนร้อยฉนำ
 • ด้านหน้าเรือนร้อยฉนำ
 • ร่มไม้หน้าเรือนร้อยฉนำ
 • มุมนั่งสบายภายในร้านกาแฟ
 • ร้านกาแฟบริเวณลานจอดรถหน้าตึก
 • ร่มไม้จากร้านกาแฟบริเวณลานจอดรถหน้าตึก
 • ทางเข้าขนาบข้างด้วยอู่ซ่อมรถ
 • ทางเข้ามูลนิธิเสฐียรโกเศศฯ

read more

roychanam
สถานที่ที่เป็นเสมือนบ้านของกัลยามิตร
ให้บริการห้องพักและห้องสำหรับ
จัดกิจกรรม ประชุม สัมมนาในราคากันเอง

Read More..

santi_lib
ให้บริการค้นคว้าและยืมคืนหนังสือ
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เปิดบริการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.

Read More..

roychanam
สถานที่ประชุมสัมมนาในอุดมคติ
ของคนทำงานเพื่อสังคม เรียบง่าย
อย่างชาวบ้าน ประสานกับธรรมชาติ

Read More..