Black Ribbon

ACTIVITIES กิจกรรมในเครือข่ายมูลนิธิฯ

 • img 150ayutthaya
 • img roychanum
 • img ashram
 • img tre
 • img 4elements
 • img soundscape
 • โครงการอนุสรณ์อยุธยา-ธนบุรี 250 ปี

  มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป ได้ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม ในการเป็นเจ้าภาพจัดทำโครงการอนุสรณ์อยุธยา-ธนบุรี 250 ปี โดยได้เห็นถึงความสำคัญของกรุงศรีอยุธยาที่สร้างสมทรัพย์สมบัติอันทรงคุณค่าไว้มากมาย...
 • เรือนร้อยฉนำ เรือนแห่งศตวรรษใหม่

  เราหวังว่าสถานที่แห่งนี้จะเป็นเสมือนเป็นบ้านของกัลยามิตร และเพื่อการพัฒนา เพื่อปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนเมืองได้รับใช้ธรรมชาติและมนุษยชาติ และมีความตระหนักมากขึ้นต่อความพยายามของชุมชนในการรักษาคุณค่าทางวัฒนธรรม...
 • อาศรมวงศ์สนิท คลอง15 อ.องครักษ์ จ.นครนายก

  สถานที่ประชุมสัมมนาในอุดมคติของคนทำงานเพื่อสังคม เรียบง่ายอย่างชาวบ้าน ประสานกับธรรมชาติ เป็นแหล่งให้คนรุ่นใหม่ที่ต้องการแสวงหาวิถีชีวิตแบบใหม่ ได้มาอยู่อาศัยร่วมกันเป็นชุมชนคือทุกคนมีชีวิตทางวัตถุที่เรียบง่าย การตัดสินใจขึ้นอยู่กับมติเอกฉันท์ของการตกลงร่วมกัน ชุมชนจะเกื้อกูลให้ทุกคนได้ทำงานตามความถนัดของตนอย่างเต็มศักยภาพด้วยการตระหนักถึงคุณค่าความสัมพันธ์ของชีวิตมนุษย์ สังคมและธรรมชาติ...
 • ผ่อนกายคลายใจด้วย TRE วันที่ 14-15 ตุลาคม 2560

  7 ท่า ที่ช่วยให้ร่างกายเกิดการสั่นตามธรรมชาติ เพื่อปลดปล่อยความเครียดที่ฝังลึกในร่างกาย ผ่อนคลายระบบประสาท ช่วยให้ร่างกายกลับคืนสู่ภาวะสมดุล ผ่อนคลายและจิตใจสงบ...
 • สมดุลธาตุ สมดุลชีวิต วันที่ 1-3 ธันวาคม 2560

  รับรู้ธาตุต่างๆ ที่มีอยู่ในธรรมชาติ ทั้งร่างกาย จิตใจ และองค์ประกอบต่างๆ ที่มีผลเชื่อมโยงความสมดุลในชีวิต...
 • “ฟัง” Inner Soundscapes วันที่ 16-17 ธันวาคม 2560

  เรียนรู้ร่วมกันผ่าน “ทักษะการฟัง” ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ ฟังเสียงที่เราอาจจะหลงลืม ไม่ว่าจะเป็นเสียงที่อยู่รอบๆ ตัวเรา เสียงจากธรรมชาติ Soundscape หรือแม้กระทั่งเสียงจากภายในตัวของเราเอง...

Awakening Leadership Training

Awakening Leadership Training Program:

Towards A New Paradigm of Holistic Sustainability

"เสริมสร้างภาวะผู้นำอย่างตื่นรู้เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืน"

จัดอบรมระหว่างวันที่ 3 กันยายน 2560 - 25 มกราคม 2561

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ คนทำงานเพื่อสังคมในด้านต่างๆและต้องการเสริมความรู้ในบางด้านให้ลึกลงหรือกว้างออกไป และ/หรือ คนที่ทำงานมานาน และต้องการเวลาพักและทบทวนชีวิตและงานการที่ผ่านมา และ/หรือ คนที่มาถึงจุดเปลี่ยนของชีวิต และต้องการรู้จักตนเองให้ลึกซึ้งลง รอบด้านขึ้น และเข้าใจสังคมอย่างเป็นองค์รวม รวมถึงนักแสวงหาหน้าใหม่ ที่ต้องการเข้าใจโลกมากกว่าปรากฏการณ์ที่เห็นและเป็นอยู่

***การเรียนการสอนจัดเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ผู้เรียนมีโอกาสได้สนทนาวิสาสะกับเพื่อนผู้เรียนจาก หลากหลายวัฒนธรรม โดยเฉพาะเพื่อนบ้านต่างๆในเอเชีย รวมทั้งยุโรปและลาตินอเมริกา และมีล่ามแปลภาษาไทยผ่านวิทยุสื่อสารสำหรับท่านที่ไม่คล่องภาษาอังกฤษ (รับจำนวนจำกัด)

 

หลักสูตรการเรียนรู้ทั้งหมดมี 18 โมดูล ผู้สมัครสามารถร่วมเรียนตลอดหลักสูตร หรือเลือกเรียนเฉพาะชุดที่ตนสนใจ ดังต่อไปนี้

:: กลุ่มวิชาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และการสร้างชุมชน ::

โมดูล 1. สร้างชุมชนกัลยาณมิตร (4-8 ก.ย.) กระบวนกรหลัก: ประชา หุตานุวัตร และ ณฐ ด่านนนทธรรม
โมดูล 2. สัมพันธภาพกับการคลี่คล้ายความขัดแย้งด้วยความกรุณา {Process Work}(11-15 ก.ย.) กระบวนกรหลัก: ณัฐฬส วังวิญญู และ ชาญชัย ชัยสุขโกศล
โมดูล 3. การสื่อสารด้วยความกรุณา {Non-vilolent Communication} (18-22 ก.ย.) กระบวนกรหลัก: ไพรินทร์ โชติสกุลรัตน์

:: กลุ่มวิชากระบวนทัศน์และการรู้จักตนเอง ::

โมดูล 4. การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของโลกยุคปัจจุบัน (25-29 ก.ย.) กระบวนกรหลัก: สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ประชา หุตานุวัตร และ ณฐ ด่านนนทธรรม
โมดูล 5. เจริญสติเพื่อการนำจากด้านใน (1-7 ต.ค.) กระบวนกรหลัก โดย ประชา หุตานุวัตร และเจสสิก้า อาร์เมอร์
โมดูล 6. นิเวศภาวนา: ค้นหาตนเองในธรรมชาติแห่งป่าเขา (10-16 ต.ค.) กระบวนกรหลัก: ณัฐฬส วังวิญญู
โมดูล 7. ศิลปะกับการค้นพบตนเอง (19-21 ต.ค.) กระบวนกรหลัก:กาญจนาพร มีใหญ่ และ เมธี จันทรา
โมดูล 8. เยียวยาปมชีวิตเพื่ออิสรภาพภายใน (23-29 ต.ค.) กระบวนกรหลัก: วิศิษฐ์ วังวิญญู

:: กลุ่มวิชานิเวศวิทยา ::

โมดูล 9. นิเวศวิทยาพื้นฐาน (5-9 พ.ย.) กระบวนกรหลัก: Dr. Mandy L Heddle
โมดูล 10. เทคโนโลยีทางนิเวศวิทยา (11-13 พ.ย.) กระบวนกรหลัก:โจน จันไดและ นฤมล ไพบูลย์สิทธิคุณ
โมดูล 11. นิเวศวิทยาเชิงลึก (15-17 พ.ย.) : สุนิสา จำวิเศษ และ Tom Deiters
โมดูล 12. นิเวศวิทยาเพื่อออกแบบชุมชนใหม่ (20-24 พ.ย.) : ศุภวุฒิ บุญมหาธนกร

:: กลุ่มวิชาเศรษศาสตร์การเมือง ::

โมดูล 13. ประชาธิปไตยเชิงลึก (27 พ.ย.-2 ธ.ค.) กระบวนกรหลัก: Max Schupak และ Ellen Schupak
โมดูล 14. เศรษฐศาสตร์การเมืองเชิงนิเวศ (5-11 ธ.ค.) กระบวนกรหลัก: ประชา หุตานุวัตร, Dr. Powpee Lee, และ Ja Tum Seng

:: กลุ่มวิชาทักษะการเปลี่ยนแปลงสังคม ::

โมดูล 15. การจัดตั้งชุมชนให้เข้มแข็งและการสร้างขบวนการทางสังคม (14-20 ธ.ค.) กระบวนกรหลัก: ศรินพร พุ่มมณีและคณะ
โมดูล 16. ช้านั้นงาม: ภูมิปัญญาเชิงนิเวศจากวัฒนธรรมเอเชียสู่สังคมสมัยใหม่ (23-27 ธ.ค.) กระบวนกรหลัก: Prof. Keibo Oiwa
โมดูล 17. ศึกษาดูงานชุมชนเชิงนิเวศในจังหวัดกระบี่ พังงา และภูเก็ต (30 ธ.ค.-6 ม.ค.)
โมดูล 18. ฝึกกระบวนกรเพื่อนำอย่างมีสติและเพิ่มพลังอำนาจให้ผู้คน Training of Trainers (9-25 ม.ค.) กระบวนกรหลัก: ประชา หุตานุวัตร, May East, Jane Rasbash

 

ปีนี้เราได้รับทุนสนับสนุนบางส่วนจาก สสส. ฉะนั้นคนไทยสามารถเข้าเรียนในราคาครึ่งหนึ่งของราคาที่ประกาศไว้ได้ สำหรับนักศึกษาและผู้ที่พักงานโดยไม่มีเงินเดือน สามารถจ่ายเฉพาะค่าอาหารที่และที่พักท่านละ 750 บาทต่อวัน

สมัครเรียนและสมัครรับทุนการศึกษาทาง https://goo.gl/forms/YPNrE9d0VAyOPDd83

กระบวนการเรียนเน้นการมีส่วนร่วมสร้างองค์ความรู้ มีการทำสมาธิภาวนาทุกเช้าก่อนเริ่มเรียน

ผู้เข้าร่วมควรพักค้าง ณ สถานที่เรียนตลอดทั้งโมดูลเพื่อการเรียนที่ต่อเนื่อง (สามารถยืดหยุ่นได้)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.awakeningleadership.net

Donate to help Rohingya refugees ช่วยเพื่อนมนุษย์ "โรฮิงญา"

rohingya

"กลุ่มเพื่อนเพื่อมนุษยธรรม"

เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มเพื่อนผู้สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ผู้อพยพลี้ภัยชาวโรฮิงญา เราขอชวนให้เพื่อนมนุษย์ทุกท่านร่วมส่งข้อความแห่งความรัก/ความกรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ และลงชื่อได้ที่ https://goo.gl/forms/ หรือแชร์/โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก แล้วติดแฮ็ชแท็ก #เพื่อนเพื่อมนุษยธรรม

สำหรับผู้ที่ต้องการบริจาคเงินช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
ชาวโรฮิงญา ท่านสามารถโอนเงินผ่านบัญชี

“มูลนิธิเสฐียรโกเศศ - นาคะประทีป”
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเจริญนคร
บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่ 024-2-59705-9

แล้วแนบหลักฐานการโอนเงินมาที่ อีเมล์: thaihumanitarian@gmail.com
 

 ป.ล. หากท่านใดต้องการใบเสร็จ รบกวนแนบที่อยู่มาให้เราด้วย ใบเสร็จออกในนามมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคประทีปสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

............................................................................

“ถึงที่สุดแล้วทุกคนต่างเป็นมนุษย์และเพื่อนร่วมทุกข์กันทั้งนั้น จึงควรมีเมตตาต่อกัน
(ดังเวลาแผ่เมตตา เราก็แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ ไม่เลือกว่าเป็นคนหรือสัตว์ด้วยซ้ำ
จะกล่าวไปไยถึงการแบ่งแยกว่าเป็นพุทธ มุสลิม คริสต์ ไทย พม่า หรือโรฮิงญา)
ดังนั้นเมื่อเห็นใครประสบทุกข์ เราจึงควรช่วยเหลือตามกำลัง
โดยไม่เลือกว่าเป็นคนชาติใดศาสนาใด เพราะแท้จริงแล้ว
เรากำลังช่วยเพื่อนมนุษย์ มิใช่ใครอื่น”

พระไพศาล วิสาโล

............................................................................
 

ARTICLES บทความ

 • ทำไมเผด็จการจึงยังไม่ตายไปจากสังคมไทย?

  ถึงวันนี้เราจะเลือกไม่ได้ว่าจะอยู่ภายใต้ระบอบการปกครองรูปแบบไหน แต่สิ่งที่เราพอจะทำได้คือพยายามเรียนรู้จากสิ่งที่เป็นอยู่ให้ได้มากที่สุด เพื่อจะได้รู้เท่าทัน และช่วยกันเฝ้าระวังสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป เหมือนที่ประจักษ์ทิ้งท้ายไว้ว่า...

  Read more ...
 • รากเหง้าของความขัดแย้งในโลกปัจจุบัน

  ความเข้าใจ “อดีต ” ช่วยให้มอง/เข้าใจปัจจุบันได้ชัดเจนขึ้น แต่ความรู้ความเข้าใจที่ดีขึ้นนี้จะ “สร้างทาง”ไปสู่อนาคตได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขพลังทางสังคมอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งบางปัจจัยก็เป็นเรื่องที่คาดเดาไม่ได้หรือผูกพันความซับซ้อนไว้มากเกินกว่าคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดจะแก้ไขได้...

  Read more ...
 • เขาหาว่าคนไทย มีจุดอ่อน 10 ประการ

  ผมไม่แน่ใจว่าคนแสดงความเห็นที่ว่านี้เป็นเจ้าหน้าที่คนที่ว่าหรือไม่ ผมรู้จักเขา และรู้ว่าเขาเป็นคนพูดจาตรงไปตรงมา เอาเป็นว่าเนื้อหาของบทวิเคราะห์นี้น่าสนใจสำหรับคนไทยมาก ไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบ หากคนอื่นเขามองเราอย่างนี้ก็น่าจะมีเหตุที่ทำให้เราต้องคิดใคร่ครวญให้หนักเพื่อจะได้แก้ไขปรับปรุงตัวเองอย่างจริงจัง...

  Read more ...
 • ภาวะ "ล้มละลาย ความเป็นมนุษย์" ในสังคมไทย

  สิ่งที่ข้าพเจ้าสนใจมากในเชิงวิวัฒนาการก็คือ ความเป็นมนุษย์และความล่มสลายทางสังคม วัฒนธรรม และความเป็นมนุษย์ ข้าพเจ้าได้รับการอบรมให้เห็นว่า   มนุษย์นอกจากเป็นสัตว์สังคมที่ต้องอยู่รวมกันในครอบครัวและชุมชนแล้ว   มนุษย์ยังเป็นสัตว์เศรษฐกิจ   สัตว์การเมือง และสัตว์ศีลธรรม...

  Read more ...
 • คำประกาศเกียรติคุณ ศาสตราจารย์พิเศษเรืองอุไร กุศลาสัย ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์

  อาจารย์เรืองอุไร กุศลาสัย สร้างสรรค์งานแปลและงานแต่งอย่างต่อเนื่องกว่า 5 ทศวรรษผลงานดังกล่าวเปิดประตูสู่โลกวรรณกรรมของอินเดีย และเปิดพรมแดนความรู้เรื่องภารตวิทยาแก่ผู้อ่านชาวไทย...

  Read more ...
roichanum banner landscape

GALLERY ภาพกิจกรรมในเครือข่ายมูลนิธิฯ

250 Years of Ayutthaya-Thonburi Memorial Concerts | 250 ปี รำลึก อยุธยา ธนบุรี
24,25 March 2017 At Prince Mahidol Hall
Conductor: Zhang Guoyong

ขอบคุณภาพจาก Thailand Philharmonic Orchestra

roichanum banner landscape

SNF Place บริการด้านสถานที่

มูลนิธิเสฐียรโกเศศฯให้บริการสถานที่จัดกิจกรรม ประชุม สัมมนา ท่านที่สนใจสามารถสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 091 881 4248 หรืออีเมล์ roichanam.snf@gmail.com

 • ลานอเนกประสงค์ใต้เรือนร้อยพัน
 • พื้นที่ระหว่างเรือนร้อยฉนำและเรือนร้อยพรรณ
 • บรรยากาศภายในห้องประชุมชั้น3 เรือนร้อยฉนำ
 • ด้านหน้าห้องสมุดสันติประชาธรรม
 • บรรยากาศภายในห้องประชุมใหญ่เรือนร้อยฉนำ
 • โถงหน้าห้องประชุมใหญ่เรือนร้อยฉนำ
 • ภายนอกห้องประชุมเรือนร้อยฉนำ
 • ด้านหน้าเรือนร้อยฉนำ
 • ด้านหน้าเรือนร้อยฉนำ
 • ร่มไม้หน้าเรือนร้อยฉนำ
 • มุมนั่งสบายภายในร้านกาแฟ
 • ร้านกาแฟบริเวณลานจอดรถหน้าตึก
 • ร่มไม้จากร้านกาแฟบริเวณลานจอดรถหน้าตึก
 • ทางเข้าขนาบข้างด้วยอู่ซ่อมรถ
 • ทางเข้ามูลนิธิเสฐียรโกเศศฯ

read more

roychanam
สถานที่ที่เป็นเสมือนบ้านของกัลยามิตร
ให้บริการห้องพักและห้องสำหรับ
จัดกิจกรรม ประชุม สัมมนาในราคากันเอง

Read More..

santi_lib
ให้บริการค้นคว้าและยืมคืนหนังสือ
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เปิดบริการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.

Read More..

roychanam
สถานที่ประชุมสัมมนาในอุดมคติ
ของคนทำงานเพื่อสังคม เรียบง่าย
อย่างชาวบ้าน ประสานกับธรรมชาติ

Read More..