Black Ribbon

ACTIVITIES กิจกรรมในเครือข่ายมูลนิธิฯ

 • img 150ayutthaya
 • img roychanum
 • img ashram
 • img communication
 • img life coaching
 • img issue
 • img befriend death
 • img arttherapy
 • img satir
 • img peaceful death
 • img teamwork
 • img simply
 • img leadership
 • โครงการอนุสรณ์อยุธยา-ธนบุรี 250 ปี

  มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป ได้ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม ในการเป็นเจ้าภาพจัดทำโครงการอนุสรณ์อยุธยา-ธนบุรี 250 ปี โดยได้เห็นถึงความสำคัญของกรุงศรีอยุธยาที่สร้างสมทรัพย์สมบัติอันทรงคุณค่าไว้มากมาย...
 • เรือนร้อยฉนำ เรือนแห่งศตวรรษใหม่

  เราหวังว่าสถานที่แห่งนี้จะเป็นเสมือนเป็นบ้านของกัลยามิตร และเพื่อการพัฒนา เพื่อปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนเมืองได้รับใช้ธรรมชาติและมนุษยชาติ และมีความตระหนักมากขึ้นต่อความพยายามของชุมชนในการรักษาคุณค่าทางวัฒนธรรม...
 • อาศรมวงศ์สนิท คลอง15 อ.องครักษ์ จ.นครนายก

  สถานที่ประชุมสัมมนาในอุดมคติของคนทำงานเพื่อสังคม เรียบง่ายอย่างชาวบ้าน ประสานกับธรรมชาติ เป็นแหล่งให้คนรุ่นใหม่ที่ต้องการแสวงหาวิถีชีวิตแบบใหม่ ได้มาอยู่อาศัยร่วมกันเป็นชุมชนคือทุกคนมีชีวิตทางวัตถุที่เรียบง่าย การตัดสินใจขึ้นอยู่กับมติเอกฉันท์ของการตกลงร่วมกัน ชุมชนจะเกื้อกูลให้ทุกคนได้ทำงานตามความถนัดของตนอย่างเต็มศักยภาพด้วยการตระหนักถึงคุณค่าความสัมพันธ์ของชีวิตมนุษย์ สังคมและธรรมชาติ...
 • การสื่อสารอย่างสันติ ขั้นต้น วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560

  การฟังและพูดด้วยความเข้าอกเข้าใจ ช่วยให้เราสามารถสานสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างลึกซึ้ง อีกทั้งยังสามารถนำมาใช้ในการคลี่คลายความขัดแย้ง โดยให้ความสำคัญกับความต้องการของทุกฝ่าย และเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างกัน...
 • การโค้ชเพื่อเสริมสร้างพลังชีวิต วันที่ 3-5 มีนาคม 2560

  เป็นกระบวนการสนทนาที่ทำให้ผู้คนค้นพบทางออกของปัญหาด้วยตัวเอง อาศัยคำถามอันทรงพลัง การฟังอย่างลึกซึ้ง การใช้ญาณทัศนะจับประเด็นชีวิตระหว่างสนทนา เหล่านี้คือ ทักษะในการนำพาให้ผู้รับการโค้ชเห็นจุดที่ตนเองยืนอยู่ และหนทางที่จะก้าวไปอย่างแจ่มชัด...
 • ฝึกทักษะการจับประเด็น ขั้นต้น วันที่ 10-12 มีนาคม 2560

  ยิ่งฝึกฝนทักษะในการจับประเด็นมากขึ้นเท่าไหร่ ยิ่งส่งผลให้การสื่อสารของเรามีคุณภาพ ชัดเจน ง่าย และเร็วมากขึ้นเท่านั้น การอบรม ฝึกทักษะการจับประเด็น ขั้นต้น เชิญชวนทุกท่านมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการในการจับประเด็น...
 • เป็นมิตรกับความตาย วันที่ 1-2 เมษายน 2560

  การอบรมนี้เป็นการเปิดพื้นที่ให้เราได้หวนกลับมาทบทวน ใคร่ครวญถึงสิ่งที่เราคาดหวังและยึดมั่นทั้งในสุขและทุกข์ของชีวิต ช่วยให้เราผ่อนตัวเองให้ช้าลง คลายความเหนื่อยล้าทางกาย แปรเปลี่ยนจิตใจที่เป็นทุกข์และเศร้าหมอง ให้เป็นชีวิตที่เบิกบานและงดงาม...
 • ศิลปะบำบัด วันที่ 22-23 เมษายน 2560

  เราสามารถเลือกกลวิธีทางศิลปะได้หลากหลาย สิ่งสำคัญอยู่ที่การปล่อยให้ใจและมือนำพาการสร้างสรรค์ไป ใช้การคิดวางแผนให้น้อย และในขณะสร้างสรรค์งานหมั่นสำรวจใจว่า รู้สึกอย่างไร งานนั้นกำลังบอกอะไรเกี่ยวกับตัวเราเอง...
 • ซาเทียร์ วันที่ 5-7 พฤษภาคม 2560

  กระบวนการที่จะช่วยให้เราได้ค้นพบศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีพลัง มีความสุข พร้อมเผชิญกับทุกสถานการณ์ในชีวิต โดยเข้าใจและยอมรับในคุณค่าของตนเองและผู้อื่นตามที่เป็นจริง...
 • เผชิญความตายอย่างสงบ วันที่ 23-25 มิถุนายน 2560

  การอบรมเผชิญความตายอย่างสงบ ขั้นพื้นฐาน เป็นการพาจิตพาใจของเรากลับมาใคร่ครวญเกี่ยวกับ ความตาย อันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของชีวิต เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก ตลอดจนวางท่าทีได้อย่างเหมาะสมต่อความตาย...
 • งาน พลังกลุ่ม และความสุข วันที่ 28-30 กรกฎาคม 2560

  ผู้เข้าร่วมจะได้ร่วมกันเรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่มโดยอาศัยความสามารถและบุคลิกอันหลากหลายของทุกคน สัมผัสกับพลังกลุ่มในมิติต่างๆ และสรุปบทเรียนจากอุปสรรคอันท้าทายจากสถานการณ์จำลองที่ทุกคนต้องร่วมกันฟันฝ่า...
 • ง่ายงามในความธรรมดา วันที่ 5-6 สิงหาคม 2560

  การภาวนาคือกระบวนการที่คลายผู้ฝึกออกจากโลกที่รู้แล้วอันคุ้นเคยทางความคิด เปิดออก เพื่อการเดินทางสู่พื้นที่ของความไม่รู้และความไม่แน่นอนอย่างรู้ตัว เริ่มต้นด้วยการบ่มเพาะสติให้รู้สึกตัวเมื่อสัมพันธ์กับสิ่งเร้า...
 • ง่ายงามในความธรรมดา วันที่ 5-6 สิงหาคม 2560

  ผู้นำที่เน้นพลังกลุ่ม จึงเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ มีอิทธิพลที่จะทำให้เกิดการประสานพลังจากคนทั้งหลาย เพื่อให้แต่ละคนได้แสดงศักยภาพของตน มาร่วมคิดสร้างสรรค์ ร่วมมือทำงานเพื่อนำไปสู่จุดหมายที่ดีงาม...

ARTICLES บทความ

 • "ทวาย" ยังไม่สายที่จะต้องมนต์

  “ฉันไม่ได้โฆษณาชวนเชื่อเรียกร้องให้คุณมาเข้าใจ แต่คุณจำเป็นต้องรู้สึก ต่อคุณค่าความงามที่แท้จริงของทวายด้วยตัวของคุณเอง”...ก่อนเราจะเป็นหนึ่งในประเทศที่แปรสภาพเมืองทวายให้เป็นเมืองท่าและนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่...

  Read more ...
 • พรปีใหม่2560 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

  สิ่งทั้งหลายที่เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา มีความเปลี่ยนแปลงเป็นไปต่างๆ มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมดา เพราะมันอยู่ในกฎธรรมชาติอย่างนั้น ไม่มีใครไปแก้ไขได้ แต่ที่มันเป็นปัญหาก็เพราะว่าในเวลาที่มันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามกฎธรรมชาตินั้น มันพลอยมาเบียดเบียนจิตใจของเราด้วย เพราะอะไร?...

  Read more ...
 • ปฏิบัติบูชา

  การบูชาผู้ที่ควรบูชา นับว่าน่าสรรเสริญ ยังเจ้านายพระญาติพระวงศ์และผู้หลักผู้ใหญ่ในแผ่นดินก็ต้อนรับราษฎรอย่างเต็มใจ หาอาหารให้รับประทาน ทั้งยังบางพระองค์มาทรงประกอบอาหารเองก็มี ทั้งหมดนี้ สะท้อนให้เห็นคุณงามความดีของทั้งผู้ให้และผู้รับ...

  Read more ...
 • สังคมที่น่าเป็นห่วง

  สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นปัญหาสำหรับคนในสังคมเวลานี้ ก็คือการรับข้อมูลมากเกินไป และส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลด้านเดียวหรือข้อมูลที่ยังไม่ได้ผ่านการกลั่นกรอง ปัญหาที่ตามมาก็คือการสำลักข้อมูล หรือการถูกผู้อื่นบรรจุข้อมูลลงในสมอง โดยที่เจ้าตัวไม่มีเวลาที่จะวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นอย่างถี่ถ้วน...

  Read more ...
 • ความไม่เป็นสมัยใหม่ของความคิดชนชั้นนำไทย

  น่าสังเกตว่า เมื่อชนชั้นนำไทยไม่สามารถอ้างหลักการประชาธิปไตยให้ความชอบธรรมกับการกำหนดนโยบายสาธารณะได้ พวกเขามักอ้างหลักการพุทธศาสนาเป็น “สูตรสำเร็จ” สนับสนุนแนวทางของตน เช่นในกรณีนี้นายวิษณุอ้างหลักอริยสัจสนับสนุนการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี...

  Read more ...

GALLERY ภาพกิจกรรมในเครือข่ายมูลนิธิฯ

ภาพบรรยากาศนิทรรศการ “หลงรักทวาย” ในวันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 ณ ห้องอเนกประสงค์ชั้น 1 และโถงชั้น 1 ห้องศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ขอบคุณภาพจาก
https://www.facebook.com/Vlekprapaifoundation/
https://www.khaosod.co.th/lifestyle/news_194918
http://transbordernews.in.th/home/?p=15864

SNF Place บริการด้านสถานที่

มูลนิธิเสฐียรโกเศศฯให้บริการสถานที่จัดกิจกรรม ประชุม สัมมนา ท่านที่สนใจสามารถสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 091 881 4248 หรืออีเมล์ roichanam.snf@gmail.com

read more

Facebook SNF

SNF

Facebook เครือข่าย/แวดวง